۰۸۳۳-۸۳۵۰۴۷۷

K.yazdanbakhsh@razi.ac.ir

دکتر کامران یزدانبخش

Dr. Kamran Yazdanbakhsh

درباره پزشک

دارای دکترای تخصصی روانشناسی شناختی از فرانسه؛ عضو هیئت علمی دانشگاه رازی؛ دارای بیش از ۲۰ مقاله چاپ شده در مجلات معتبر انگلیسی و بیش از ۶۰ مقاله در مجلات معتبر فارسی، راهنمایی بیش از ۶۰ پایان نامه مقاطع ارشد و دکترا

دکتر کامران یزدانبخش

Dr. Kamran Yazdanbakhsh

۰۸۳۳۸۳۵۰۴۷۷

K.yazdanbakhsh@razi.ac.ir

درباره پزشک

دارای دکترای تخصصی روانشناسی شناختی از فرانسه؛ عضو هیئت علمی دانشگاه رازی؛ دارای بیش از ۲۰ مقاله چاپ شده در مجلات معتبر انگلیسی و بیش از ۶۰ مقاله در مجلات معتبر فارسی، راهنمایی بیش از ۶۰ پایان نامه مقاطع ارشد و دکترا