کاربردهای الکتروژل در پزشکی

الکتروژل ثبت نقشه مغزی

حوزه پزشکی به طور مداوم در حال تحول است و محققان و دانشمندان به طور مداوم در تلاش برای توسعه راه حل های نوآورانه برای بهبود مراقبت از بیمار و نتایج درمان هستند. یکی از این پیشرفت ها در فناوری پزشکی استفاده از الکتروژل در پزشکی است. الکتروژل، یک هیدروژل رسانا با خواص منحصر به […]